مشخصات شخصی:

علی عباسی

سمت: رئیس

تحصیلات: کارشناسی. در مهندسی الکترونیک. & MBA و DBA

تجربه کاری: 20 سال

مخترع سیستم مجیبا به ثبت اختراع شماره 31610

[ultimate_icons][single_icon icon=”Defaults-envelope” icon_size=”32″ icon_margin=”5″][single_icon icon=”Defaults-instagram” icon_size=”32″ icon_margin=”5″][single_icon icon=”Defaults-twitter” icon_size=”32″ icon_margin=”5″][single_icon icon=”Defaults-facebook facebook-f” icon_size=”32″ icon_margin=”5″][/ultimate_icons]

مشخصات شخصی:

زینب بوهلولی

سمت: مدیر عامل

تحصیلات: کارشناسی ارشد. در شرکت مهندسی & MBA و DBA

تجربه: 15 سال

[ultimate_icons][single_icon icon=”Defaults-envelope” icon_size=”32″ icon_margin=”5″][single_icon icon=”Defaults-instagram” icon_size=”32″ icon_margin=”5″][single_icon icon=”Defaults-twitter” icon_size=”32″ icon_margin=”5″][single_icon icon=”Defaults-facebook facebook-f” icon_size=”32″ icon_margin=”5″][/ultimate_icons]

مشخصات شخصی:

الناز رجبی خمسه

سمت: مدیر برنامه ریزی عضو هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی ارشد. در آن مهندس & MBA و DBA

تجربه: 15 سال

[ultimate_icons][single_icon icon=”Defaults-envelope” icon_size=”32″ icon_margin=”5″][single_icon icon=”Defaults-instagram” icon_size=”32″ icon_margin=”5″][single_icon icon=”Defaults-twitter” icon_size=”32″ icon_margin=”5″][single_icon icon=”Defaults-facebook facebook-f” icon_size=”32″ icon_margin=”5″][/ultimate_icons]