پروژه های در حال انجام متین الکترونیک

[ultimate_icon_list icon_size=”200″][ultimate_icon_list_item icon_type=”custom” icon_img=”id^5980|url^https://matinelectronic.com/wp-content/uploads/2020/06/pic03.jpg|caption^null|alt^null|title^pic03|description^null”]طراحی، تامین، نصب و راه اندازی، سامانه حفاظت الکترونیکی و نظارت تصویری در مجتمع معدنی سرب و روی انگوران[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon_type=”custom” icon_img=”id^6009|url^https://matinelectronic.com/wp-content/uploads/2020/06/pic14.jpg|caption^null|alt^null|title^pic14|description^null”]طراحی، تامین، نصب و راه اندازی، سامانه حفاظت الکترونیکی و نظارت تصویری در مجتمع معدنی صاحب سقز[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon_type=”custom” icon_img=”id^5980|url^https://matinelectronic.com/wp-content/uploads/2020/06/pic03.jpg|caption^null|alt^null|title^pic03|description^null”]طراحی، تامین، نصب و راه اندازی، سامانه حفاظت الکترونیکی و نظارت تصویری در مجتمع معدنی تراورتن[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon_type=”custom” icon_img=”id^6009|url^https://matinelectronic.com/wp-content/uploads/2020/06/pic14.jpg|caption^null|alt^null|title^pic14|description^null”]طراحی، تامین، نصب و راه اندازی، سامانه حفاظت الکترونیکی و نظارت تصویری در مجتمع معدنی سرب و روی انگوران[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon_type=”custom” icon_img=”id^5980|url^https://matinelectronic.com/wp-content/uploads/2020/06/pic03.jpg|caption^null|alt^null|title^pic03|description^null”]طراحی، تامین، نصب و راه اندازی، سامانه حفاظت الکترونیکی و نظارت تصویری در مجتمع معدنی فسفات آسفوردی[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon_type=”custom” icon_img=”id^6009|url^https://matinelectronic.com/wp-content/uploads/2020/06/pic14.jpg|caption^null|alt^null|title^pic14|description^null”]طراحی، تامین، نصب و راه اندازی، سامانه حفاظت الکترونیکی و نظارت تصویری در مجتمع معدنی پتاس خور[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon_type=”custom” icon_img=”id^5980|url^https://matinelectronic.com/wp-content/uploads/2020/06/pic03.jpg|caption^null|alt^null|title^pic03|description^null”]نگهداری و پشتیبانی سیستم های نظارت تصویری و امنیتی ساختمان مرکزی و شعبه مرکزی بانک مشترک ایران-ونزوئلا[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon_type=”custom” icon_img=”id^6009|url^https://matinelectronic.com/wp-content/uploads/2020/06/pic14.jpg|caption^null|alt^null|title^pic14|description^null”]سرویس و نگهداری سیستم های حفاظت الکترونیکی 30شعبه بانک صنعت و معدن[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list]